Skip to main content

Huishoudelijk reglementHuishoudelijk Reglement Coöperatie SonEnergie u.a., ex artikel 26 van de Statuten van de coöperatie “Sonenergie u.a.”.
Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld conform de statuten van de Coöperatie SonEnergie u.a.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 • In dit reglement wordt verstaan onder:
  • Algemene Ledenvergadering(ALV): het orgaan van de coöperatieve vereniging conform art. 17 van de statuten
  • Bestuur: het orgaan van de coöperatieve vereniging conform art. 9 van de statuten
  • Coöperatieve vereniging: coöperatieve vereniging Sonenergie u.a., statutair gevestigd te Son en Breugel, kantoorhoudende te 5691 KH Son en Breugel, Groningenlaan 16
  • Leden: de leden van de coöperatieve vereniging conform art. 3 van de statuten
  • Coöperatieraad: het orgaan van de coöperatieve vereniging conform art. 14 van de statuten
  • Reglement: het onderhavige reglement c.q. het reglement conform art. 26 van de statuten


ARTIKEL 2. FUNCTIE REGLEMENT

 1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, conform art.11 lid 4 van de statuten, en dient ter vastlegging van interne procedures en werkafspraken.
 2. Dit reglement bevat geen artikelen in tegenspraak met de statuten en kan – op voordracht van het bestuur – worden gewijzigd door een meerderheid van stemmen van de Algemene Ledenvergadering.


ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP

 1. De coöperatieve vereniging kent leden. Leden sluiten een overeenkomst met de coöperatieve vereniging voor het leveren c.q. afnemen van energie of anderszins, wat bijdraagt aan de te bereiken doelstellingen.
 2. Het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging wordt verworven overeenkomstig de statuten van de coöperatieve vereniging.


ARTIKEL 4. CONTRIBUTIE/INLEG

 1. De leden zijn een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan de coöperatieve vereniging nadat deze is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur, nadat het bestuur hiervoor overleg heeft gehad met de coöperatieraad. (vooralsnog bij de oprichtingsdatum van 15 mei 2013 bepaalt op 20 euro per jaar)
 2. De leden zijn voorts de bijdragen verschuldigd die volgen uit de overeenkomsten die de leden met de coöperatieve vereniging hebben gesloten.


ARTIKEL 5. TAKEN/BEVOEGDHEDEN BESTUUR

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de coöperatie, de toepassing van de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van Sonenergie, naleving van de statuten en reglementen, beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten. Het is van al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.
 2. Het bestuur vergadert tenminste 6 maal per jaar.
 3. Besluiten in het bestuur dienen te worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 4. Het bestuur is belast met de uitleg van dit reglement en van alle regels en bepalingen en heeft het recht dispensatie te verlenen behalve van die bepalingen waarin de beslissing aan de algemene ledenvergadering is overgelaten. Het beslist verder in alle gevallen waarin door de statuten en dit reglement niet is voorzien.
 5. Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige werving van kandidaten voor vacatures in het bestuur.


ARTIKEL 6. GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN

 1. Besluiten van het bestuur behoeven voorafgaand schriftelijk overleg met de coöperatieraad voor besluiten strekkende tot:
  1. winstuitkering aan de leden;
  2. het vaststellen van reglementen van de coöperatieve vereniging;
  3. vaststelling begroting en jaarrekening.

  Aldus met instemming van de coöperatieraad van de coöperatie Sonenergie u.a. en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 13 november 2013.