Skip to main content

Gas erop of gas eraf?

By 14 februari 2018Geen categorie

Aardgasgestookte CV-ketels verbieden? Op de website van duurzaam nieuws las ik een interessant artikel over de manier hoe we heel Nederland van het gas af kunnen krijgen: https://www.duurzaamnieuws.nl/heel-nederland-van-het-gas-af-hoe-gaan-we-dat-doen/.

In mijn visie biedt met name de regelgeving inwoners en marktpartijen zekerheid! Duurzame warmtevoorziening moet binnen onze gemeentegrenzen worden vastgelegd. Voor Son en Breugel gelden verschillende bestemmingsplannen. In die plannen wordt vanuit een ruimtelijk perspectief gekeken naar de ontwikkeling voor de komende jaren. Die komende jaren verdienen het om ook wet- en regelgeving geschikt te maken voor de energietransitie!

Nederland wacht al enige jaren op de nieuwe Omgevingswet en dus ook op het omgevingsplan = de opvolger van het bestemmingsplan. Die Omgevingswet gaat op z’n vroegst in op 2021. Maar we willen als duurzame overheid/gemeente nu al aan de slag! Een netbeheerder is niet langer verplicht woningen aan te sluiten op een aardgasnet. Dat is de uitkomst van de behandeling van de Wet voortgang energietransitie (amendement Jetten).

Als dat zo moet zijn, kan de gemeente Son en Breugel zonder regelgeving dat ook afdwingen? In de huidige Wet ruimtelijke ordening is het criterium “een goede ruimtelijke ordening” van cruciaal belang. Maar wat betekent dat nou? Ook de rechtspraak laat zich niet altijd even duidelijk hierover uit. Maar een ding is duidelijk: alléén regels die ruimtelijk relevant zijn kunnen in het bestemmingsplan worden opgenomen. Dat hebben we ook gezien bij de ontwikkeling van het centrumplan voor Son en Breugel.

Juridisch is het zo dat alles wat je wél kunt zien of wat gevolgen heeft voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wél ruimtelijk relevant is en alles wat je niet kunt zien – een aansluiting op het warmtenet – niet juridisch ruimtelijk relevant is. Hoé het huis van Jip en Janneke verwarmd is, is ruimtelijk niet relevant. Het leggen van kabels en leidingen natuurlijk wél, maar wat er doorstroomt weer niet. We willen met z’n allen in het jaar 2050 CO2 neutraal zijn, maar hoe dat te bereiken? Precies……..NU BEGINNEN!

Hoe gaat de rechter om met “ruimtelijk relevant”? Als een netbeheerder niet langer verplicht is een woning op het aardgasnet aan te sluiten, zal het Besluit ruimtelijke ordening moeten wijzigen door vast te leggen dat alle benodigde maatregelen voor de energietransitie in de fysieke leefomgeving ruimtelijk relevant zijn. U begrijpt het al: het bestemmingsplan moet ook gelezen als een energieplan, want Jip en Janneke willen wél in een lekker warm huis wonen.

Op die wijze zal ook de inwoner en bedrijven binnen de gemeentegrenzen van Son en Breugel kunnen participeren in die besluitvorming en natuurlijk ook rechtsbescherming genieten. Aardgasloze energievoorziening zal de mensen binnen het gebied van het bestemmingsplan ook moeten dwingen om gebruik te maken van duurzame energie of energiebesparing. Goed vastgelegd beleid geeft inwoners en bedrijven binnen Son en Breugel meer rechtszekerheid. De Klimaatwet, het verdrag van Parijs en het duurzame karakter van Son en Breugel kan op deze wijze concreet worden. Het gaat om urgentie en noodzaak, zeker met de aardbevingen in Groningen, is dat een nastrevenswaardig doel van de gemeente Son en Breugel, want de maatschappelijk kosten en baten eisen een CO2 besparing, een energieleveringszekerheid en veiligheid van diezelfde energievoorziening! Politieke partijen in Son en Breugel dienen ambities en wensen op het energieterrein waar te maken!

Woningen niet langer aansluiten op aardgas, maar dan ook meteen nadenken over energieleverende woningen of zelfvoorzienende woningen en bedrijfsgebouwen. In het bestemmingsplan strengere normen opstellen m.b.t. energieprestatie coëfficiënt en dat wordt dan weer opgenomen in het –te wijzigen – Bouwbesluit.

De Wet voortgang Energietransitie moet snel in werking treden. In het bestemmingsplan dient de energie-infrastructuur juridisch dwingend te worden vastgelegd. Naast vorenstaande wijzigingen van wet- en regelgeving moet Son en Breugel budget krijgen om die nieuwe taak uit te voeren. Kom op gemeente Son en Breugel: gas erop! De energietransitie moet in het bestemmingsplan worden verankerd en “den Haag” zal die gemeenten toe moeten staan die energieke stappen te zetten!

 

J-D. van Arkel,

bestuurslid SonEnergie