Skip to main content

Visie SonEnergie op collectieve zonnepanelenprojecten

By 8 mei 2018Geen categorie

Verschillende leden hebben de afgelopen tijd bij SonEnergie geïnformeerd over de verschillen in het aanbod van SonEnergie ten opzichte van andere collectieve zonnepanelenprojecten, waaronder het aanbod dat de gemeente momenteel aanbiedt en dat van ‘thuis. We willen u hier graag over informeren.

 

Algemeen

SonEnergie juicht het toe dat onze gemeente en de woningbouwvereniging zich actief inzet om te komen tot een energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Hoe meer woningen in onze gemeente worden voorzien van zonnepanelen, hoe liever we het zien. Collectieve initiateven zoals die van woningbouwvereniging ‘thuis en nu ook het regionale zonnepanelenproject ‘De Groene Zone’ dragen daar zeker aan bij. Ook SonEnergie biedt de mogelijkheid om bij een drietal lokale partijen zonnepanelen aan te schaffen, maar dan niet in de vorm van een lening.

 

‘thuis

Woningbouwvereniging ‘thuis richt zich op de huurders in de sociale woningbouwsector. Ze biedt een lening aan die in 25 jaar kan worden afgelost. ‘Thuis draagt daarbij alle risico’s in het geval de overheid zou besluiten om de salderingsregeling te versoberen. Hogere servicekosten voor de huurders worden meer dan gecompenseerd door de lagere kosten van elektriciteit door de zonnepalen.

 

De Groene Zone

Twaalf gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben vorig jaar een gezamenlijk zonnepanelenproject opgestart: De Groene Zone. Ook de gemeente Son en Breugel doet hier aan mee en biedt haar inwoners een leningfaciliteit aan. Er is budget (totaal circa € 1,3 mln) beschikbaar gesteld voor maximaal 506 deelnemers en maximaal 30 panelen per inschrijver. Het bestuur van SonEnergie heeft kennisgenomen van deze regeling en in onze visie kent deze zowel een aantal voor- als nadelen.

 

De Groene Zone, het regionale project waar de gemeente aan deelneemt richt zich niet op huurders in de sociale woningbouw, maar op huurders in de vrije sector en op eigenaren van een woning. Een belangrijk verschil tussen SonEnergie en De GroeneZone is het feit dat de gemeente een lening geeft. Je hebt dus geen ‘eigen geld nodig’ om zonnepanelen aan te schaffen. De gemeente noemt dat “ontzorgen”. Voor gezinnen met een wat smallere beurs kan dat een prikkel zijn om hun woning toch te verduurzamen. Conform het model dat ook in Landgraaf is gebruikt, sluit een deelnemer daarbij een contract met de gemeente, en wordt hiermee tevens een 15 jarig onderhoudscontract met een serviceprovider aangegaan dat daarna verlengd kan worden.

Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure is Tautus als serviceprovider geselecteerd. Het is in de visie van SonEnergie jammer dat lokale leveranciers, adviseurs en installatiebedrijven daardoor geen rol lijken te spelen in deze verduurzamingsoperatie.

 

SonEnergie vindt het een nadeel dat je als deelnemer aan De Groene Zone automatisch aan een vaste serviceprovider met een leverancier bent gekoppeld. Het is ons niet duidelijk welke type panelen wordt aangeboden en in hoeverre je als eigenaar hier zelf een keuze in hebt. SonEnergie vindt keuzevrijheid en onafhankelijkheid erg belangrijk. Daarom wordt via SonEnergie standaard bij meerdere lokale partijen een aanbieding uitgewerkt en bestaat een keuze uit verschillende type panelen.

 

Een ander belangrijk nadeel in het investeren in zonnepanelen met geleend geld is in onze ogen gelegen in de salderingsregeling. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat de huidige salderingsregeling vanaf 2020 zal wegvallen. Mogelijk zal deze worden vervangen door een terugverdiensubsidie, maar hierover is thans nog geen duidelijkheid. Dit kan grote financiële consequenties hebben voor de terugverdientijd en de verplichte terugbetaling van de lening die nu wordt aangegaan. Het zullen immers naar verwachting met name mensen met een smalle beurs zijn die nu een lening aangaan die straks moet worden terugbetaald. Daarnaast is het tussentijds verhuizen een nog niet heldere zaak (zie hierna). SonEnergie adviseert haar leden daarom, als ze de mogelijkheid hebben, de investering in duurzaamheidsmaatregelen altijd met eigen financiële middelen uit te voeren in plaats van een lening aan te gaan. Een lening klinkt aantrekkelijk, maar wees je wel bewust van de bijbehorende consequenties.

 

Het model van De Groene Zone betekent in feite een terugverdientijd van 15 jaar. Met je eigen geld is omstreeks 8 jaar terugverdientijd gebruikelijk, ook bij de leveranciers waar SonEnergie afspraken mee heeft. Het is niet bekend hoe het contract voorziet indien je als tussentijds (binnen 15 jaar) gaat verhuizen. Ook dit zien we als een belangrijke tip om uit te zoeken voordat je de lening aangaat.

 

Tot slot

Voor de goede orde, SonEnergie is een energie-coöperatie die vanuit de inwoners zelf is opgericht (burgerinitiatief) en bedoeld om meer duurzame energie in onze gemeente te creëren. We zijn geen commercieel bedrijf met een eigen winstoogmerk. Ieder initiatief dat leidt tot verduurzaming van de woningvoorraad in Son en Breugel juichen we toe, maar we vinden het wel correct onze leden en inwoners te informeren over de voor- en nadelen van de verschillende initiatieven.

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via info@sonenergie.nl

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SonEnergie